19.11.10

നൊമ്പരത്തിപൂവ്

കര പറ്റാത്ത മനസ്സിന്റെ വിശാലതയിലും, എന്റെ ചങ്ക് തുരന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ....ഇത് ചെമ്പരത്തിപൂവല്ലേന്നു ചോദിച്ച കാമുകിയൊട് നൊമ്പരത്തിപൂവാന്ന് പറയാനാണു തോന്നിയത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും കാമാതുരത്വ ഹ്യദയം അവളിലേക്കു ചാഞ്ഞു. .മോഹിച്ചു മോഹിച്ച് അവൾ ജീവിത സഖിയായപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചങ്ക് അവൾക്കു മുൻപിൽ തുരന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വന്നു.നൊമ്പരത്തി കരഞ്ഞു തിണിർത്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും മനസ്സ് അവളിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു.. അവസാനമായി ,   കാലചക്രവാള പൂക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ചെമ്പരത്തിപൂവ് അവളെന്റെ ചെവിയിലേക്കും നുള്ളി തന്നു.ഇന്നിപ്പോൾ തന്റെ നെഞ്ചിൽ കാമത്വമില്ല, പകരം അവൾ ചാർത്തി തന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ മണവും നിറവുമുള്ള ചെമ്പരത്തിപൂക്കൾ മാത്രം...

No comments: